Projekty » Przedsiębiorcze kobiety na obszarach wiejskich

 

 PROJEKT ZAKOŃCZONY

Instytucja szkoleniowa “Muster-in” Iwona Niedojadło

w partnerstwie z Opolskim Związkiem Rolników i Organizacji Społecznych

zrealizowała projekt

 

„PRZEDSIĘBIORCZE KOBIETY NA OBSZARACH WIEJSKICH”

 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Celem działania było aktywne wspieranie zatrudnienia kobiet na obszarach wiejskich, poprzez stymulowanie powstawania nowych firm oraz zapewnienie nowozarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

 W ramach projektu przewidziane były różne formy pomocy, które miały za zadanie wspomagać przedsiębiorcę zarówno w momencie zakładania firmy, jak i w okresie początków jego funkcjonowania.

 

Uczestniczki:

1. Grupą docelową projektu były kobiety, mieszkanki obszarów wiejskich terenu województwa opolskiego, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego, pod warunkiem, że:

 • nie prowadzą i nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do niniejszego projektu (za dzień przystąpienia do projektu uważa się dzień podpisania przez uczestniczkę Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych),
 • zamieszkują w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców,
 • zamierzają podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą,
 • nie zamierzają prowadzić takiej samej działalności gospodarczej jak członek rodziny, pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń w których już jest prowadzona działalność.

2. Priorytetowo były traktowane:

 • kobiety pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,
 • kobiety do 25 roku życia,
 • kobiety niepełnosprawne,
 • kobiety po 45 roku życia.

 

Co dawał udział w projekcie:

Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie:

1. Skorzystała z usług doradczych i szkoleniowych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

2. Przy pomocy doradców opracowała biznesplan swojej firmy.

3. Mogła ubiegać się o dotację na rozwój działalności w wys. do 40.000 zł.

4. Mogła ubiegać się o wsparcie pomostowe, czyli wsparcie w wysokości 700 zł, przez okres 6 miesięcy.

 

Forma realizacji projektu

1. W projekcie wzięło udział 45 pań. Utworzone zostały trzy grupy szkoleniowe.

2. Każda uczestniczka wzięła udział w 10-dniowym szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Udział w szkoleniu był warunkiem ubiegania się o dotacje.

3. Terminy szkoleń 10-dniowych:

 • Grupa I: 27-30.04, 4-8.05 i 11.05.2009 r.
 • Grupa II: 19-23.05 i 26-30.05.2009 r.
 • Grupa III: 1-6.06, 8-10.06 i 12.06.2009 r.

4. Szkolenia odbywały się w godz. 9.30 – 16.30.

5. Miejsce szkolenia: Opole, ul. Młodej Polski 4, siedziba OSP.

6. Po zakończeniu szkolenia uczestniczki złożyły wnioski o dotację inwestycyjną i pomostową. Głównym załącznikiem był biznesplan małego biznesu.

7. Przed i po założeniu działalności gospodarczej uczestniczki korzystają z doradztwa z zakresu aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych dot. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Informacji o projekcie udziela p. Iwona Niedojadło, tel. (077) 454-86-67 , 0502 533 647 .

 • Podziel się na:

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt