Projekty » Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 29.11.2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zaakceptował ostateczną listę rankingową o przyznanie wsparcia finansowego w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Lista ostateczna ( Opublikowane: 29.11.2010 )

_________________________________________________________________

Gmina Byczyna

w partnerstwie z Instytucją szkoleniową „Muster-in" Iwona Niedojadło

realizują projekt

 

Rozwój mikroprzedsiębiorstw i spółdzielni socjalnych w województwie opolskim"

 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 

 

Co daje udział w projekcie

Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie:

1. skorzysta z usług doradczych i szkoleniowych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej,

2. przy pomocy doradców opracuje biznesplan swojej firmy/spółdzielni socjalnej,

3. będzie mogła ubiegać się o dotację na założenie firmy w wysokości 40.000 zł lub na założenie spółdzielni socjalnej w wysokości 20.000 zł,

4. będzie mogła ubiegać się o wsparcie pomostowe, czyli wsparcie w wysokości 700 zł przez okres 6 miesięcy.

 

Forma realizacji projektu:

1. W projekcie weźmie udział 45 osób. Utworzone zostaną trzy grupy szkoleniowe.

2. Każdy uczestnik/uczestniczka weźmie udział w 10-dniowym szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia firmy/spółdzielni socjalnej.

3. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy/uczestniczki złożą wnioski o dotację inwestycyjną i pomostową.

4. Przed i po założeniu działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej uczestnicy/uczestniczki będą mogli skorzystać z doradztwa z zakresu aspektów prawnych, finansowych i organizacyjnych dotyczących zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej / spółdzielni socjalnej.

 

ETAPY REKRUTACJI:

Etap I - nabór uczestników/uczestniczek

Etap II - przeprowadzenie przez doradcę zawodowego rozmów rekrutacyjnych z kandydatami/kandydatkami

Etap III - obrady Komisji Rekrutacyjnej

  1. Ostatecznego wyboru kandydatów/kandydatek spośród osób zakwalifikowanych w ramach I etapu rekrutacji do udziału w projekcie dokona Komisja Rekrutacyjna. Podstawą do dokonania wyboru będzie punktacja uzyskana na etapie oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego oraz opinia doradcy zawodowego.
  2. Na stronach internetowych www.byczyna.pl i www.musterin.pl pojawi się wstępna lista rankingowa, na której znajdą się nazwiska wszystkich kandydatów/kandydatek wraz z podaną liczbą uzyskanych punktów.

Etap IV - procedura odwoławcza

  1. Kandydat/kandydatka do uczestnictwa w projekcie, który/która w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował/zakwalifikowała się do projektu, może, w terminie do 5 dni, licząc od dnia otrzymania przez niego/nią informacji o wynikach oceny, złożyć pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odwołanie składa się w Biurze projektu: Polanowice 33, 46-220 Byczyna.

Etap V - ogłoszenie ostatecznej listy uczestników projektu

  1. Po przeprowadzeniu procedury odwoławczej zostanie sporządzona ostateczna lista rankingowa uczestników projektu i podana do publicznej wiadomości na stronach internetowych Lidera i Partnera - w terminie 5 dni, licząc od dnia poinformowania wszystkich kandydatów o ostatecznych wynikach oceny.

 

Informacji o projekcie udzielają:

- Biuro projektu, Polanowice 33, 46-220 Byczyna, tel. (77) 414-46-34,

- Muster-in, tel. (77) 454-86-67, 0502 533 647.

  • Podziel się na:

Firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu numer 2.16/00088/2005

Wszelkie Prawa Zastrzeżone (c) 2011            Projekt i wykonanie: DemonArt